امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف گ
نام پسرانه با ریشه کردي
یار بزرگ. یار قدرتمند(نگارش کردی : گایار)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان نامدار
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
تاجی که شاهان بر سر می گذاشتند
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران سپاه وی
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریمان جد رستم پهلوان شاهنامه، نیز نام پسر زو، از پادشاهان پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک
نام پسرانه با ریشه فارسي
گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و برادر طوس سپهسالار ایرانی و جزو سپاهیان کیسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
کسی که قد و قامتش مانند گل زیباست.
نام پسرانه با ریشه فارسي
کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
صفحه :
1