امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف پ
نام پسرانه با ریشه کردي
نام گیاهی خوشبو است(نگارش کردی : پاپریک)
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
استوار ، پدر کوچک ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی، پسر ساسان موبِد معبد آناهیتا و پدربزرگ اردشیر بنیان گذار سلسله ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
ثابت(نگارش کردی : پادار)
نام پسرانه با ریشه کردي
جزا، اجر کار خوب، مکافات نیکی(نگارش کردی : پاداش)
نام پسرانه با ریشه کردي
جزا(نگارش کردی : پاداشت)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نگهبان آتش - مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را به معنی نور و روشنایی
نام پسرانه با ریشه کردي
حاکم(نگارش کردی : پاوشا)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدربزرگ ساسان به نوشته سنگ نوشته کعبه زرتشت
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام قومی از اقوام آریایی که در قسمت جنوبی ایران سکونت کرده بودند‎ ‎، نام ناحیه ای که قوم پارس در آنجا سکونت کرده بودند
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی سیرجان
نام پسرانه با ریشه يوناني
شکل یونانی پارسی، پارسی، ایرانی
نام پسرانه با ریشه کردي
بانک(نگارش کردی : پارةوان)
نام پسرانه با ریشه کردي
کارمند بانک(نگارش کردی : پارةیار)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام برادرزاده داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
پادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و کشوری
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر اُرُد پادشاه اشکانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر شاپور سردودمان اسپهبدان باوندی در طبرستان خاوری
نام پسرانه با ریشه فارسي
سرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نخستین آفریده
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ساوه پادشاه ترک و هم زمان با بهرام چوبین سردار ساسانی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
برهان قاطع براهیم ابراهیم را معرب آن دانسته است
نام پسرانه با ریشه يوناني
در افسانه های قدیم یونان، آخرین پادشاه تروا که شهر وی به دست یونانیان افتاد
صفحه :
1