امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ل
نام دخترانه با ریشه يوناني
معرب از یونانی، گل زینتی به رنگ زرد، قرمز، یا نارنجی
نام دخترانه با ریشه يوناني
نام شهری در کنار دجله
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از لاله( گلی) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
زمینی که در آن لاله فراوان روییده است
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام جایی در شاهنامه
نام دخترانه با ریشه فارسي
پوشش، نام زنی در رمان باغ بلور
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
نام دخترانه با ریشه عربي
زن زیبا روی و خوش اندام،عروسک، بازیچه
نام دخترانه با ریشه فارسي
معرب از فارسی، لال ،نام سنگی قیمتی به رنگ قرمز، گاهی سبز و زرد تا سیاه
نام دخترانه با ریشه عربي
زن سیاه و گندمگون
نام دخترانه با ریشه فارسي,سنسکريت
دختر ملیح - نمکین - مرکب از لن(سنسکریت) + ی نسبت(فارسی) + الف تانیث(فارسی)
نام دخترانه با ریشه يوناني
نام سازی است، چنگ، نام یکی از صورتهای فلکی شمالی
نام دخترانه با ریشه انگليسي
ظریف و شکننده
نام دخترانه با ریشه عبري
خجسته، نام همسر یعقوب(ع)
نام دخترانه با ریشه فارسي
درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر
صفحه :
1