امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ظ
نام دخترانه با ریشه عربي
دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و تناسب، نکته سنج و نکته دان
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث ظریف، دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و تناسب، نکته سنج و نکته دان
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
ظفر(عربی) + دخت(فارسی) مرکب از ظفر( پیروز) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث ظهیر، پشتیبان، یاور، ظهیرالدین