امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف س
نام پسرانه با ریشه عربي
مربوط به گذشته، پیشین، مقدم، پیشی گیرنده، سبقت گیرنده، نام چندتن از شخصیتهای تاریخی از جمله نام یکی از اصحاب پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه ترکي
ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محبوب، مطلوب
نام پسرانه با ریشه ترکي
پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محبوب، مطلوب
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران داریوش
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی رفسنجان
نام پسرانه با ریشه فارسي
تنها و گوشه نشین - درویش - نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام جد اردشیر مؤسس سلسله ساسانیان
نام پسرانه با ریشه يوناني
این نام در زبانهای روسی و فرانسه و انگلیسی نیز بکاربرده می‌شود و به معنای مدافع و محافظ مردان است.
نام پسرانه با ریشه عربي
بخشی از دست بین مچ و آرنج ، کمک کننده، مددکار
نام پسرانه با ریشه فارسي
بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه
نام پسرانه با ریشه عربي
فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آتش ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان شاهنامه در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه سنسکريت,فارسي
داستان خوشایند - حدیث خوش
نام پسرانه با ریشه فارسي
سرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام و قرار، نام مؤسس سلسله سامانیان
نام پسرانه با ریشه عربي
قصه گو، افسانه سرا
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
کمک کننده به آتش محافظ آتش
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی اردبیل
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی همدان
نام پسرانه با ریشه کردي
آسان و راحت - گویش محلی صنعا پایتخت یمن که قهوه آن معروف است
نام پسرانه با ریشه کردي
سامان نام روستایی در نزدیکی سقز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدر باونگهه در فروردین یشت
صفحه :
1