امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف خ
نام دخترانه با ریشه فارسي
لقب زنان اشرافی، لقب همسر خاقان چین که انوشیروان دختر او را به همسری برگزید ، به صورت پسوند همراه بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند نرگس خاتون
نام دخترانه با ریشه فارسي
خاتون(بانو) + ک ، بانوی کوچک، نام روستایی در نزدیکی شیراز
نام دخترانه با ریشه فارسي
نوعی سنگ آذرین، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نوعی خرمای زرد و خشک
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
خاطر(عربی) + آسا(فارسی) آسایش دهنده خاطر
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
خاطر(عربی) + افروز(فارسی) شادی بخش
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
خاطر(عربی) + نواز(فارسی) دلکش، مطبوع
نام دخترانه با ریشه عربي
اتفاقی که در گذشته افتاده و در ذهن شخص باقی مانده است ، یاد، یادبود
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث خالد، پاینده، جاوید
نام دخترانه با ریشه ترکي
کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
خانم(ترکی) + گل(فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است
نام دخترانه با ریشه ترکي
خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام سرزمین چین شمالی که محل زندگی قبایل ترک بوده است
نام دخترانه با ریشه عربي
گیاهی علفی، پایا، و زینتی از خانواده پنیرک که گلهای درشت دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام شهری در ترکستان شرقی و گاهی هم به تمام ترکستان چین اطلاق شده است
نام دخترانه با ریشه فارسي
مبارک، فرخنده، سعادتمند، خوشبخت
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
خجسته(فارسی) + لقا(عربی) خوش سیما، خوشرو
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
کسی که نظرکرده خداست
نام دخترانه با ریشه عربي
نام همسر پیامبر(ص)
نام دخترانه با ریشه فارسي
رفتاری همراه با ناز و زیبایی ، وفای به وعده ، خبرخوش، مژده
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که با ناز و تکبر راه می رود
نام دخترانه با ریشه فارسي
خورشید،آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران ‏خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی شاد و خوشحال
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چون بهار خرم و با طراوت است ، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چون گل خرم و با طراوت است
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای شاداب و با طراوت دارد
صفحه :
1