امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ب
نام دخترانه با ریشه کردي
خانةپدری ، نام عشیرةایی درکردستان ، نام منطقةای در کردستان ، لقب چند تن از احکام سلسله ‏بابان ، از چهرةهای معاصر ادبیات کرد «شکراللة بابان»(نگارش کردی : بابان)
نام دخترانه با ریشه کردي
نام پدر اورونت پادشاه ‏سکایی ، نام کوهی در بانه(نگارش کردی : بابوس)
نام دخترانه با ریشه کردي
لفظ نوازش دختر کوچک از روی محبت(نگارش کردی : بابیلان)
نام دخترانه با ریشه کردي
بادسنج(نگارش کردی : باپێو)
نام دخترانه با ریشه کردي
نام گیاهی است با گلهای قرمز رنگ(نگارش کردی : باتۆڨ)
نام دخترانه با ریشه کردي
غنچة تازه ‏شکفتة(نگارش کردی : باتینک)
نام دخترانه با ریشه کردي
آلاله(نگارش کردی : باتێنۆک)
نام دخترانه با ریشه فارسي
میوه ای کوچک و کشیده با دو پوسته یکی نرم و سبز و دیگری سخت و چوبی
نام دخترانه با ریشه فارسي
بادام کوچک، نوعی درخت بادام
نام دخترانه با ریشه کردي
حرکت باد ،فرشتة مأمور باد(نگارش کردی : بادةر)
نام دخترانه با ریشه کردي
جوڵانةوةی با ،فریشتةی بةڒێو بةری با= حرکت باد ،فریشتة مأمور باد(نگارش کردی : بادةر)
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
بار(فارسی) + لی(ترکی) میوه دار، سودمند
نام دخترانه با ریشه کردي
ریزش باران همراة باد(نگارش کردی : بارنگ)
نام دخترانه با ریشه کردي
بادبزن(نگارش کردی : بارۆشه)
نام دخترانه با ریشه کردي
میوةایی که ‏به ‏وسیله ‏باد از درخت کندة می‏شود(نگارش کردی : باڒێژ)
نام دخترانه با ریشه کردي
رواج ، برکت(نگارش کردی : باڒێژان)
نام دخترانه با ریشه کردي
بارندگی، بارش(نگارش کردی : بارین)
نام دخترانه با ریشه کردي
جمع «باز» پرندة شکاری ، نام روستایی در کردستان ، در حال باختن،‌ بازنده(نگارش کردی : بازان)
نام دخترانه با ریشه کردي
النگو(نگارش کردی : بازنه)
نام دخترانه با ریشه کردي
نام آهنگی(نگارش کردی : بازو)
نام دخترانه با ریشه کردي
نام پرندةایی کوچک خاکستری رنگ(نگارش کردی : بازۆر)
نام دخترانه با ریشه کردي
جنوبیها ، طایفةایی از کردها(نگارش کردی : باژوران)
نام دخترانه با ریشه کردي
شهر(نگارش کردی : باژێر)
نام دخترانه با ریشه کردي
محل وزش باد ، قبیلةایی از کردها کة در اطراف خانقین سکونت دارند(نگارش کردی : باژیلان)
نام دخترانه با ریشه کردي
گل نو شکفتة(نگارش کردی : باستینگ)
نام دخترانه با ریشه کردي
قدرتمند ، توانمند در بحث و استدلال(نگارش کردی : باسکار)
نام دخترانه با ریشه کردي
خوب است. عالی است(نگارش کردی : باشةن)
نام دخترانه با ریشه کردي
خانه ‏به ‏دوش(نگارش کردی : باشیلا)
نام دخترانه با ریشه کردي
چند باغ میوة که ‏در کنار یکدیگر قرار دارند ، نام روستایی در کردستان(نگارش کردی : باخان)
صفحه :
1