امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ا
نام پسرانه با ریشه عربي
ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه فارسي
خداوند هنر ، صاحب فضل ، لغت برادر امام حسین و قهرمان و علمدار قافله کربلا ، ایشان به سلطان ادب معروفند
نام پسرانه با ریشه فارسي
آبتین ، روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه حبشي
پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران
نام پسرانه با ریشه عبري
پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران
نام پسرانه با ریشه عربي
پدر حسن، کنیه علی (ع)، نیز کنیه طاووس
نام پسرانه با ریشه عربي
پدر عباس، کنیه شیر( حیوان درنده)
نام پسرانه با ریشه عربي
پدر فرج، کنیه غذایی مرکب از برنج و گوشت و شکر
نام پسرانه با ریشه عربي
خداوند و صاحب هنر، کنیه دینار، لقب چهارمین فرزند علی(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
پدر قاسم، کنیه پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه عربي
نام خلیفه اول و جانشین پیامبر(ص) و پدر عایشه همسر پیامبر (ص)
نام پسرانه با ریشه عربي
ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه عربي
نام ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در قرن چهارم و پنجم، ابوریحان بیرونی
نام پسرانه با ریشه عربي
نام عموی پیامبر(ص) و پدر علی(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
نام رهبر سیاه جامگان که دولت بنی امیه را سرنگون کرد و بنی عباس را به قدرت رساند
نام پسرانه با ریشه فارسي
پرویز، از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه ترکي
در دوره قاجار لقبی که به وزیران داده می شد، لقب هر یک از پادشاهان مستقل که حکومت محلی داشتند
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام رود مرزی ایران در شرق که به دریای خزر می ریزد
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
آترینا - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند
نام پسرانه با ریشه عربي
شریف و کریم در دین، نام قصیده سرایی معروف در قرن ششم، اثیرالدین اخسیکتی
نام پسرانه با ریشه عربي
یگانه، یکتا، از نامهای خداوند
صفحه :
1