امکانات سایت
خشایارشا
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر - شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی