امکانات سایت
خداکریم
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
خدا(فارسی)+ مراد(عربی) نام یکی از سرداران کریمخان زند