امکانات سایت
خدابنده
نام پسرانه با ریشه فارسي
بنده خداوند، لقب سلطان محمد اولجایتو پادشاه مغول