امکانات سایت
جلال
نام پسرانه با ریشه عربي
عظمت، بزرگی، شکوه