امکانات سایت
جعفر
نام پسرانه با ریشه عربي
جوی بزرگ ، نام امام ششم شیعیان ، نام برادر علی(ع) ملقب به ذوالجناحین و معروف به جعفر طیار