امکانات سایت
جانلی
نام پسرانه با ریشه فارسي,ترکي
جان(فارسی) + لی(ترکی) جاندار، زنده