امکانات سایت
غزل ناز
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
غزل(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از غزل( شعرعاشقانه) + ناز( زیبا)