امکانات سایت
غزال
نام دخترانه با ریشه عربي
نوعی آهوی ظریف اندام با چشمان درشت سیاه