امکانات سایت
پانته آ
نام دخترانه با ریشه يوناني
نام همسر آبرداتاس که در زمان کوروش، پادشاه شوش بود