تبلیغات

دوستان ما
پرور
نام دخترانه با ریشه فارسي
ریشه پروردن، دارای پر
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف پ
7.4 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است
7.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
محافظ نگهدارنده
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی