تبلیغات

دوستان ما
پرور
نام دخترانه با ریشه فارسي
ریشه پروردن، دارای پر
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف پ
9.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
سپیده دم، صبح زود
7.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
محافظ نگهدارنده
7.4 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است