تبلیغات

دوستان ما
پارميس
7.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرم?س، نام دختر برد?ا ونوه کوروش پادشاه هخامنش? -پارم?دا تغ??ر ?افته نام اوستا?? پروم?ثه ?ا پروم?زد و به معن? بانو? دانا دانشمند ?ا بانو? پرمهر است