تبلیغات

دوستان ما
پرور
نام دخترانه با ریشه فارسي
ریشه پروردن، دارای پر
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف پ
9.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
سپیده دم، صبح زود
8.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای سیاه و سفید با بالهای باریک که مهاجر است
8.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي,اوستايي-پهلوي
پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است
7.7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی
7.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
محافظ نگهدارنده