امکانات سایت
وادیار
نام پسرانه با ریشه کردي
اینطور که پیداست، ظاهر امر(نگارش کردی : وادیار)