امکانات سایت
ابوریحان
نام پسرانه با ریشه عربي
نام ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در قرن چهارم و پنجم، ابوریحان بیرونی