امکانات سایت
ابوالفضل
نام پسرانه با ریشه عربي
خداوند و صاحب هنر، کنیه دینار، لقب چهارمین فرزند علی(ع)