امکانات سایت
قدیر
نام پسرانه با ریشه عربي
توانا، قادر،از نامهای خداوند