امکانات سایت
قابوس
نام پسرانه با ریشه فارسي
معرب از فارسی، کاووس کاووس، نام پسر وشمگیر از امرای آل زیار