امکانات سایت
طمغاج
نام پسرانه با ریشه ترکي
از پادشاهان ترک ماوراءالنهر مهروف به افراسیاب