امکانات سایت
طالوت
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل
نام های پسرانه پیشنهادی کاربران با حرف ط
9 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
پاکیزه ، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبرص)