امکانات سایت
طالوت
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل