امکانات سایت
ضحاک
نام پسرانه با ریشه عربي
در عربی بسیار خنده کننده ، از شخصیتهای ستمگر شاهنامه، ایرانیان از گذاشتن این نام روی پسران پرهیز می کنند