امکانات سایت
صفی الدین
نام پسرانه با ریشه عربي
برگزیده دین، نام عارف نامدار قرن هشتم، صفی الدین اردبیلی