امکانات سایت
صدیق
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده خالص خداوند ، بسیار راستگو و درستکار، لقب یوسف(ع) پسر یعقوب(ع)