امکانات سایت
صالح
نام پسرانه با ریشه عربي
شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی، نام پیامبر قوم ثمود