امکانات سایت
صاحب
نام پسرانه با ریشه عربي
دارنده، مالک، دارا،سرور،همنشین، یار