امکانات سایت
صائب
نام پسرانه با ریشه عربي
راست و درست، رسا، رساننده، نام شاعر نامدار قرن یازدهم در دوره صفویه(صائب تبریزی)