امکانات سایت
شاه بهرام
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام بهرام گور پادشاه ساسانی و همچنین پادشاه کشمیر