امکانات سایت
شاه برزین
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام شخصی در وندیدا (بخشی از اوستا)