امکانات سایت
سالار
نام پسرانه با ریشه فارسي
بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه