امکانات سایت
رایا
نام پسرانه با ریشه عبري
آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسرائیل