امکانات سایت
راما
نام پسرانه با ریشه سنسکريت
یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی