امکانات سایت
رادنوش
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از راد( جوانمرد، بخشنده) + نوش( نیوشنده)
نام های پسرانه پیشنهادی کاربران با حرف ر
7.1 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان) ، نام پهلوان شاهنامه