امکانات سایت
تبلیغات
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
زمان قبل از سپیده دم ، صبح
7.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عبري
شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
7 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عبري
ارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل ، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع)
7.6 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند
7.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی درخشان آریایی - بانوی آراسته و درخشان - مرکب از آر + شید + الف تانیس - آر به دومعنی به کار می رود اول:مخفف آریایی و دیگری :مرخم آرا به معنای آراینده