تبلیغات

دوستان ما
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
8.9 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرشام،خرس،زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
9.6 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
تجربه، آزمایش امتحان آزمون
8.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
زمان قبل از سپیده دم ، صبح
7.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر(ص)
8.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است
7.3 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی