تبلیغات

دوستان ما
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
9.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام، نام مادر عیسی(ع)، نام سوره ای در قرآن کریم،تالع ان با نام سجاد رقم خورده و با ان کامل میشود
8 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر(ص)
8.1 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
7.7 امتیاز
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
الهه نعمت - آرامش یافته
8.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی درخشان آریایی - بانوی آراسته و درخشان - مرکب از آر + شید + الف تانیس - آر به دومعنی به کار می رود اول:مخفف آریایی و دیگری :مرخم آرا به معنای آراینده