امکانات سایت
تبلیغات
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.9 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عربی)به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
7.7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
هدیه با شکوه خداوند
9 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرشام،خرس،زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
8 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
جهان هستی دنیا روزگار- بانوی نجیب و بلندمرتبه- لقب حضرت معصومه - کلمه گیتی در فارسی معاصر تغییر یافته همین اسم است
7.7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی