امکانات سایت
تبلیغات
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عبري
شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
7.8 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی درخشان آریایی - بانوی آراسته و درخشان - مرکب از آر + شید + الف تانیس - آر به دومعنی به کار می رود اول:مخفف آریایی و دیگری :مرخم آرا به معنای آراینده
7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
وجود، زندگی، زندگانی
8.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص)
7.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
زمان قبل از سپیده دم ، صبح
7.6 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است