امکانات سایت
تبلیغات
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.6 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی
7.4 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
معنی اسم را در این قسمت بنویسید خیلی صبور
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
هدیه با شکوه خداوند
9 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد - مرد همیشه پیروز
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است
7.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عبري
شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)