امکانات سایت
تبلیغات
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است
7.6 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند
7.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
الهه نعمت - آرامش یافته
8.4 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد - مرد همیشه پیروز
8.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص)
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي,فارسي
دختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو(آب) + ین نسبت + الف تانیث