امکانات سایت
تبلیغات
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.4 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
جهان هستی دنیا روزگار- بانوی نجیب و بلندمرتبه- لقب حضرت معصومه - کلمه گیتی در فارسی معاصر تغییر یافته همین اسم است
7.2 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
اندیشمند - فکر کننده - مرکب از راه(فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی
7.7 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
زمان قبل از سپیده دم ، صبح
7.3 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
هدیه با شکوه خداوند