تبلیغات

دوستان ما
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
8.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
جهان هستی دنیا روزگار- بانوی نجیب و بلندمرتبه- لقب حضرت معصومه - کلمه گیتی در فارسی معاصر تغییر یافته همین اسم است
8.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
معنی اسم را در این قسمت بنویسید خیلی صبور
8.9 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
ستوده شده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر(ص)، نام سوره ای در قرآن کریم، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمدامین، محمد علی، محمدحسین و علی ‏محمد
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی
7.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
الهه نعمت - آرامش یافته
8.7 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرشام،خرس،زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی