امکانات سایت
تبلیغات
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عبري
شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
7.2 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد - مرد همیشه پیروز
7.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است
7.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
هدیه با شکوه خداوند
8.1 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص)