امکانات سایت
تبلیغات
نام های دخترانه
نام های پسرانه
انتخاب کاربران
7 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
ستوده شده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر(ص)، نام سوره ای در قرآن کریم، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمدامین، محمد علی، محمدحسین و علی ‏محمد
7.2 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص)
9.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث ضرغام، شیر درنده ، پهلوان، دلاور